Krigsflygskolans Kamratförening

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2007- 05-24

 

 

§ 1

Ordförande Per Johan Widmark hälsade 35 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade följande 7 medlemmar som under året avlidit med en tyst minut.

Gert Olow                            SKÅNES FAGERHULT

Carl-Jonas Persson               JÄRNA

Hans-Erik Hansson              LJUNGBYHED

Harry Hagring                     HÖÖR

Börje Persson                       LJUNGBYHED

Stig Ohlson                          KLIPPAN

Bror Larsson                        HÖÖR

 

Per Johan Widmark läste, f.d flottiljfotografen vid F5, Fritiof Hallströms dikt.

Sida vid sida falla de

Samlas allt fler och fler

Somliga äro tidigt kallade

Andra sedan sol gått ner

Guds frid över dem som falla

och dela de dödas lott

Den natten är lugnast av alla

Den natten sover man gott

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Persson och Erik Jönsson

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Per Johan Widmark respektive

Hans-Bertil Sinclair

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

 

 

§ 9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsens proposition redovisades enligt nedan:

Proposition nr 1: Ändring av stadgar § 5

Nuvarande lydelse:

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år), kassör (väljs vartannat år) samt 8 ledamöter, varav fyra (4) väljs vartannat år.

Ny lydelse:

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år), kassör (väljs vartannat år) samt 6 ledamöter, varav tre (3) väljs vartannat år. 

 

Årsmötet beslutade efter diskussion att utforma stadgarnas § 5 enligt följande, samt att vakanthålla två styrelseplatser i avvaktan på att stadgarna antagits vid nästa årsmöte.

 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år), kassör (väljs vartannat år) samt 4 ledamöter, varav två (2) väljs vartannat år. 

 

                                                                 § 11

Inga motioner från medlemmar fanns att behandla

 

                                                                 § 12

Som inriktning för verksamheten under 2007 redovisade styrelsen nedanstående förslag som beslutats i styrelsen:

- ”Återvändardag” med rundvandring på området samt filmvisning och lunch under v.36 eller 37. Aktiviteten är tänkt att riktas mot alla som varit knutna till F5 och inte enbart Kamratföreningens medlemmar. Information på hemsidan, via Radio Kristianstad samt föreningsannons i pressen.

 

Årsmötesdeltagarna lämnade flitigt nya förslag på aktiviteter såsom besök på g:a F9, berget Hästveda, Svedinos museum i Ugglarp, Thulinmuseet, Djuramåsa, Banmuseet i Ängelholm, Radiostationen Grimeton i Varberg samt flygmuseet i Helsingör.                     

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta efter dessa riktlinjer som tacksamt togs emot.

                                                                

§13

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2007 skulle vara oförändrad (50:-)

 

§ 14

Till ordförande för 2007 valdes Åke Andersson

 

                                                                 §15

Till ledamöter för åren 2007 - 2008 omvaldes Robin Wallinder Mähler och Jan-Erik Nordh

Med anledning av beslutet att ändra stadgarna beträffande styrelsens storlek inför 2008 års verksamhetsår beslutade årsmötet att vakanthålla ytterligare en styrelseplats redan i år.

 

                                                                 § 16

Till revisor för 2007 – 2008 valdes Siv Olsson

 

                                                                 § 17

Till revisorsuppleant för 2007 – 2008 nyvaldes Hans Gustafsson

 

 

 

 

                                                                 § 18

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, inför årsmötena 2008 - 2010, valdes Bengt Eskilsson

 

                                                                 § 19

Inga övriga frågor var anmälda

 

                                                                 § 20

Föreningens nyvalde ordförande Åke Andersson avtackade avgående ordföranden Per Johan Widmark med en specialdekorerad blomsteruppsats för sina insatser i styrelsen som ordförande och vice ordförande under olika skeden under 32 år och tackade för visat förtroende och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

Justeras:

                                           

...................................................                     ............................................

Lennart Persson                                        Erik Jönsson